Opći uvjeti poslovanja

1. Opće odredbe

Opći uvjeti poslovanja predstavljaju obvezu kako za pružatelja usluga, turističke agencije DALMACIJA TRAVEL, tako i za ugovaratelja usluga, GOSTA (u daljnjem tekstu: putnik), ukoliko pismenim putem nije drugačije definirano, te predstavljaju sastavni dio ugovora (vouchera) između putnika i turističke agencije Jerković d.o.o, OIB 90532016642, Turistička agencija DALMACIJA TRAVEL, HR-AB-23-110016862,  21. ulica broj 2, 23452,  Gornji Karin, tel: +385 (0) 23/687 449, mob.+385 (0)95/557 27 29, e-mail: info@dalmatia-travel-agency.com, (u daljnjem tekstu: agencija), te pružatelj usluga (u daljnjem tekstu: pružatelj usluga).

Obveze definirane ovim Općim uvjetima postaju obvezatne za sve subjekte procesa rezervacije prihvaćanjem istih i uplatom prve rate (rezervacije). Ukoliko ne dođe do izvršenja uplate rezervacije po predračunu, Opći uvjeti postaju neobvezujući. To znači storniranje rezerviranih usluga bez obveza za bilo koju stranu koja sudjeluje u prodajnom procesu.

2. Sadržaj ponude

Agencija osigurava uslugu prema informacijama objavljenim i važećim na dan potvrde rezervacije, te prema opisu i terminu sukladno potvrđenoj rezervaciji, osim u slučaju više sile bolest ili smrt pružatelja usluge ili njegove uže obitelji; izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti niti otkloniti kao što su: elementarne nepogode (potresi, poplave, požari, suše); ratovi, štrajk, terorističke akcije i ograničenja izdana od strane države (mobilizacija, zabrana izlaska iz zemlje).

3. Upiti, rezervacije i uplate

Upiti i rezervacije zaprimaju se elektroničkim putem, telefonom, faxom ili osobno u našoj poslovnici. Prilikom rezervacije putnik je dužan dati sve podatke i predočiti sve dokumente koje zahtjeva postupak rezervacije. Da bi rezervacija bila potvrđena, potrebno je uplatiti akontaciju koja varira od 20%-50% ovisno o ugovoru koji agencija ima sa ostalim pružateljima usluga. Ostatak iznosa plaća se pri dolasku putnika. S iznosom akontacije i dinamikom plaćanja putnik će biti upoznat prilikom slanja predračuna. Nakon primitka potvrde o uplati putniku se šalje voucher sa svim potrebnim podacima: svi relevantni brojevi telefona i adresa. Prilikom izvršene rezervacije putnik potvrđuje da je upoznat s ovim Općim uvjetima poslovanja, koje je prethodno pažljivo proučio, te da ih u cijelosti prihvaća. Na taj način sve što je navedeno u ovim Općim uvjetima postaje pravna obveza kako za putnika, tako i za agenciju, te pružatelja usluga.

Napomena za plaćanje karticom – kreditnu karticu teretimo za iznos izražen u kunama po prodajnom deviznom tečaju HN banke na dan terećenja kartice. Moguće su razlike između valutnog tečaja HN banke i kreditne kuće gosta. Svi bankovni troškovi i drugi troškovi do kojih dođe idu na teret putnika.

 

4. Cijena usluge

Sve cijene na našim stranicama www.dalmatia-travel-agency.com  izražene su u eurima. Cijene mogu varirati ovisno o sezoni i broju osoba. Agencija zadržava pravo promjene objavljenih cijena.

Sve objavljene cijene za smještajne jedinice odnose se na boravak duži od 4 noćenja. Ukoliko se radi o:

4 noćenja navedene cijene se uvećavaju za 20%

3 noćenja navedene cijene se uvećavaju za 30%

2 noćenja navedene cijene se uvećavaju za 50%

1 noćenju navedene cijene se uvećavaju za 75%

Cijene objavljene na našim stranicama ne moraju odgovarati cijenama na licu mjesta. Razlika u cijeni ne može predstavljati razlog za reklamaciju. Ukoliko dođe više osoba nego što je naznačeno na voucheru, pružatelj usluga ima pravo ne primiti putnike ili uz adekvatnu nadoplatu prihvatiti sve putnike, o čemu je dužan obavijestiti agenciju.

Boravišna pristojba

Prema važećem Zakonu o boravišnoj pristojbi Republike Hrvatske, putnik je dužan platiti boravišnu pristojbu istovremeno s plaćanjem usluge smještaja. Boravišna pristojba propisana Zakonom o boravišnoj pristojbi Republike Hrvatske iznosi od 2,00 do 7,00 kn po osobi na dan za odrasle osobe. Mladi od 12. do 18. godina imaju popust od 50% na taj iznos, dok djeca do 12. rođendana ne plaćaju boravišnu pristojbu. Konačan iznos boravišne pristojbe za određenu rezervaciju ovisi o odredištu u Republici Hrvatskoj i terminu boravka, a naplaćuje se prema ovim Općim uvjetima i istovremeno s uplatom konačnog iznosa za turističku uslugu.

5. Kategorizacija i opis usluga

Uobičajena međunarodna kategorizacija (kategorija opisana dodijeljenim zvjezdicama) daje neobvezujuću uputu na standard smještaja. Bazirana je na službenoj klasifikaciji nadležne institucije u Republici Hrvatskoj. Standardi smještaja, prehrane i usluga kod pojedinih mjesta i zemalja su različiti i nisu usporedivi. Informacije koje putnik dobije na prodajnom mjestu ne obvezuju agenciju u većoj mjeri nego informacije objavljene na našim Internet stranicama.

6. Obveze agencije

Dužnost agencije je briga o provedbi usluga, te briga o pravima i interesima putnika, sukladno dobrim običajima u turizmu. Agencija će sve navedene obveze izvršiti u potpunosti i na opisani način, osim u izvanrednim okolnostima (točka 2.).

Za putnike koji ostaju duže od jednog tjedna u smještajnim jedinicama biti će obavljana izmjena posteljine svakih sedam dana. Na dan dolaska u smještajnu jedinicu putnici dolaze poslije 14.00 sati, a na dan odlaska smještajnu jedinicu napuštaju prije 10.00 sati.

Pružatelj usluga u roku 4 sata dovodi smještajnu jedinicu u stanje prikladno za doček novih gostiju.

Predaja ključeva zakupljenih smještajnih jedinica je u samom objektu od strane pružatelja usluga.

7. Obveze putnika

Putnik je dužan:

posjedovati valjane putne isprave

poštivati carinske i devizne propise Republike Hrvatske

pridržavati se deviznih i carinskih propisa, kao i zakona i drugih pod zakonskih propisa Republike Hrvatske i drugih zemalja kroz koje prolaze i u kojima borave. U slučaju nemogućnosti nastavka putovanja radi kršenja propisa od strane putnika, sve nastale troškove snosi sam prekršitelj,

pridržavati se kućnog reda u smještajnim objektima, te surađivati s pružateljima usluga u dobroj namjeri

prilikom dolaska na odredište, pružatelju usluga predati dokument o plaćenoj usluzi (Voucher dobiven e-mailom)

putnik je dužan provjeriti je li mu za ulazak u državu u kojoj je odredište ili susjedne zemlje potrebna viza

U slučajevima nepoštivanja ovih obaveza, putnik sam snosi troškove i odgovara za učinjenu štetu. Potvrdom rezervacije putnik se obvezuje da će, ukoliko uzrokuje bilo kakvo oštećenje, pružatelju usluga na licu mjesta platiti svu uzrokovanu štetu.

Za bilo kakvo oštećenje na uređajima, aparatima ili opremi koja je dana na korištenje putniku i koje je nastalo nenamjenskom upotrebom navedene opreme, odgovara isključivo sam putnik, a utvrđivanje eventualne štete mora se izvršiti u nazočnosti putnika.

Putnik je dužan podmiriti eventualnu štetu na licu mjesta. AGENCIJA ne snosi odgovornost za materijalne štete koje  je pružatelj usluga pretrpio od strane putnika.

8. Osiguranje

Prtljaga se prevozi na rizik putnika, te se stoga preporučuje osiguranje prtljage kod osiguravajućeg društva.

Agencija nije odgovorna za uništenu ni izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti kod pružatelja usluga. Prijavu za oštećenu ili izgubljenu prtljagu putnik upućuje pružatelju usluge i nadležnoj policijskoj postaji.

Agencija ne prihvaća otkaz rezervacije uz vraćanje otkaznih troškova iz zdravstvenih razloga, hospitalizacije ili smrti putnika prije ili tijekom odmora, te u takvim slučajevima naplaćuje otkazne troškove. Ukoliko putnik želi izbjeći gubitak iznosa uplaćene rezervacije, preporučujemo da uplati osiguravanje protiv otkaza rezervacije ili osiguranje za slučaj zdravstvenih poteškoća direktno u nekom od osiguravajućih društva. Agencija ne odgovara za uvjete osiguranja koje gost dobiva u osiguravajućem društvu. Potvrdom rezervacije u agenciji, čiji su sastavni dio i ovi Uvjeti smatra se da su putnicima ponuđena i preporučena dodatna navedena osiguranja.

9. Pravo agencije na promjene i otkaz

Agencija zadržava pravo promjene rezervacije ako nastupe izvanredne okolnosti koje se ne mogu predvidjeti, izbjeći ili otkloniti (vidi točku 2.). Rezervirano se može zamijeniti samo uz prethodnu obavijest putniku i to uslugom iste ili više kategorije i po cijeni usluge po kojoj je putnik potvrdio rezervaciju. Ako je zamjenska usluga moguća samo kao viša kategorija i po većoj cijeni od cijene uplaćene rezervacije, agencija zadržava pravo naplate razlike u cijeni uz konzultaciju putnika.

U slučaju nemogućnosti zamjene uplaćene usluge, agencija zadržava pravo otkaza rezervacije uz prethodnu obavijest putniku najmanje 7 dana prije početka korištenja usluge, te jamči povrat cjelokupnog uplaćenog iznosa. Putnik u slučaju otkaza rezervacije od agencije nema pravo tražiti naknadu štete od agencije, agencija je obvezna izvršiti samo povrat iznosa uplaćenog na račun agencije.

Ukoliko nije moguća adekvatna zamjena na dan početka korištenja usluge, agencija će se truditi putniku pružiti informaciju o mogućoj usluzi koji nije u ponudi agencije i svakako vratiti putniku kompletan uplaćeni iznos za rezervaciju.

10. Pravo putnika na promjene i otkaz

Otkaz rezervacije od strane putnika mora uslijediti pismenim putem (e-mail, fax ili pošta). Datum kada je agencija primila pismenu obavijest o otkazu predstavlja osnovu za obračun otkaznih troškova i to na slijedeći način:

za otkaz rezervacije do 30 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 50% od ukupne cijene rezervacije,

za otkaz rezervacije od 29-22 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 70% od ukupne cijene rezervacije

za otkaz rezervacije od 21 do 15 dana prije početka korištenja usluge, naplaćuje se 100% od ukupne cijene rezervacije

Ukoliko putnik mora otkazati rezervaciju agencija mu nudi mogućnost da nađe novog Putnika za istu rezervaciju. U tom slučaju agencija će zaračunati samo stvarne troškove uzrokovane zamjenom Putnika. Novi korisnik rezervacije preuzima sve obveze iz ovih Općih uvjeta.

Promjene parametara nakon uplate rezervacije kao što su: termin zakupa, broj gostiju, promjena smještajne jedinice i sl. moguće su uz naplatu koja iznosi paušalno 30€. Ukoliko putnik u rezerviranu uslugu ne dođe do početka usluge, a nije se javio agenciji ili pružatelju usluge, rezervacija se smatra otkazanom, pa se troškovi otkaza obračunavaju prema gore navedenom. Ukoliko stvarno nastali troškovi otkaza premašuju gore navedene troškove, agencija zadržava pravo naplate stvarno nastalih troškova.

11. Rješavanje prigovora

U slučaju nekvalitetno izvršene usluge, putnik ima pravo prigovora. Svaki putnik prigovor podnosi zasebno. U slučaju nezadovoljstva uslugom, putnik je dužan telefonski obavijestiti agenciju i pružatelja usluga odmah po dolasku. Putnik je dužan surađivati sa pružateljem usluga i agencijom u dobroj namjeri da se otklone uzroci prigovora. Ako gost na samome mjestu ne prihvati ponuđeno rješenje prigovora koje odgovara rezerviranoj i uplaćenoj usluzi, agencija neće uvažiti naknadnu putnikovu reklamaciju niti će se smatrati obveznom na nju odgovoriti.

Mjerilo usporedivosti osnovne i zamjenske usluge jest cijena oglašena na Internet stranicama. Agencija ne smije putniku kao zamjenske usluge ponuditi manje vrijednosti od zakupljenih. Ukoliko putnik napusti uslugu i samoinicijativno pronađe drugu uslugu, s tim da agenciji ne pruži šansu da otkloni uzrok njegovog nezadovoljstva, ili da mu pronađe zamjensku uslugu, takav gost nema pravo na povrat novca niti pravo na tužbu za nadoknadu štete, bez obzira da li su njegovi razlozi bili opravdani ili ne. U slučaju prigovora i zahtjevom za pomoći, agenciji se ostavlja rok od 8 sati po primitku pritužbe da razriješi spornu situaciju. Vrijeme od 22 do 8 sati se ne uračunava u taj rok. Pod uvjetom da su uvjeti nezadovoljstva opravdani rješenjem situacije će se smatrati otklanjanje uzroka koji su do nje doveli. Ukoliko se ti opravdani uzroci nezadovoljstva ne mogu otkloniti, agencija se obvezuje pronaći zamjensku uslugu putnicima. Ukoliko ni nakon intervencije na licu mjesta uzrok nezadovoljstva nije bio otklonjen, najkasnije 8 dana po povratku s odmora, putnik je dužan poslati pismeni prigovor zajedno s popratnim dokumentima i fotografijama koje dokazuju osnovu prigovora agenciji e-mail-om ili poštom. Agencija će uzeti u razmatranje samo potpuno dokumentirane pritužbe zaprimljene u roku od 8 dana nakon završetka rezervacije.

Dok postupak rješenja traje, a ukupno najviše 28 dana nakon ulaganja prigovora, putnik se neopozivo odriče posredovanje bilo koje druge osobe, arbitraže UHPA-e ili druge institucije, kao i davanja informacija u medije. Isto tako u ovom vremenu putnik se odriče prava na tužbu. Najviši iznos nadoknade po prigovoru može doseći iznos reklamiranog dijela usluga, a ne može obuhvatiti već iskorištene usluge kao ni cjelokupni iznos aranžmana. Ovime se isključuje pravo putnika na nadoknadu idealne štete.

Agencija se ne može smatrati odgovornom za eventualne klimatske uvjete, čistoću i temperature mora u destinacijama, te sve ostale slične situacije i događaje koje mogu uzrokovati nezadovoljstvo putnika, a ne tiču se direktno kvaliteta rezervirane smještajne jedinice (npr. loše vrijeme, loše uređene plaže; prevelike gužve, krađa ili oštećenje imovine i sl.).

Putnik nema prava prigovora na Last Minute rezervacije, tada putnik prihvaća sve rizike putovanja, s obzirom da je prihvatio takvo putovanje prvenstveno zbog povoljnije cijene. Ta putovanja sadrže u sebi neizvjesne činjenice na koje agencija ne može utjecati.

12. Zaštita podataka

Putnik osobne podatke daje dobrovoljno. Osobni podaci putnika potrebni su u procesu realizacije tražene usluge. Isti će se koristiti i za daljnju međusobnu komunikaciju. Agencija se obvezuje da neće osobne podatke putnika iznijeti iz zemlje ili dati trećoj osobi, osim u svrhu realizacije tražene usluge. Osobni podaci putnika čuvati će se u bazi podataka, sukladno odluci Uprave o načinu prikupljanja, obrade i čuvanja osobnih podataka

13. Nadležnost suda

Putnik i Agencija, te pružatelj usluga nastojat će eventualne sporove u primjeni ovog Ugovora rješavati sporazumno, a u protivnom podvrgavaju se odluci nadležnog suda u Zadru, a mjerodavno pravo će biti Hrvatsko pravo.

Gornji Karin, 04.10.2012.

Share This

Podijeli...